34.JPG
Adolf Carlsson

 

Bokhållare Adolf Carlsson.

Adolf Carlsson är född i Hudene församling den 19 sept. 1867. Femton år gammal erhöll han anställning vid Fåglaviks glasbruk, där han under de första åren arbetade i glaskammaren med glassortering och paketering m. m. År 1886 flyttade han över till brukets ritarverkstad, där han utbildade sig till ritare, d. v. s. gravör. Han förste läromästare var en böhmare vid namn Wilhelm Renelt, en mästare som Carlsson ännu på äldre dagar har i livligt och tacksamt minne. Ty Renelt var en duktig yrkesman, en verklig konstnär på sitt område. Renelts hälsa var emellertid ej den bästa, och efter några år återvände han till sitt hemland. I hans ställe anställde bruket en gravör vid namn Manel, även han böhmare och en duktig yrkesman, ehuru han ej kunde mäta sig med Renelt. I slutet av 1800-talet lämnade även Manel Sverige, och då fick Carlsson övertaga ledningen av ritarverkstaden.

Men modena växla som bekant tid efter annan även beträffande glas. I stället för graverade glas blev de djupslipade högsta mode åren efter sekelskiftet. Detta var väl en av orsakerna till att Carlsson 1906 utbytte ritarverkstaden mot platsen som bokhållare på brukets kontor i Fåglavik. Och med tiden avancerade han till brukets förvaltare, en syssla som han ännu innehar.

En sund realism, vaken intelligens, lugn och självbehärskning är utmärkande drag för Carlsson, överilningar och förhastade beslut torde ingen kunna tillvita honom. Yttrar han sig i en sakfråga sker det alltid enligt den gamla goda regeln: tänka först, tala sedan. Mångordighet är ej i hans smak, men han kryddar gärna sitt tal med en nypa attiskt salt.

Sockenpolitiken har Carlsson egentligen ej intresserat sig för. Men i egenskap av brukets förvaltare har han ej kunnat ställa sig helt utanför. Han har i många år tillhört Hudene sockens i egnahems- och hälsovårdsnämnder, under en period även ordförande l den senare. Och fortfarande är han ledamot av socknens taxerings- och valnämnd. Han är även kyrkovärd. Varmt intresserad av sin hembygd är Carlsson en av Hudene hembygdsförenings stiftare och allt sedan föreningens tillkomst 1928 dess ordförande.

År 1932 erhöll Carlsson av Styrelsen för Fåglaviks Glasbruks AB. Kungl. Patriotiska sällskapets medalj i guld.