Carl Carlsson.

Carl Carlsson är född på Reijmyre bruk i Östergötland den 30 dec. 1863. Sju år gammal började han som inbärare i glashyttan på Reijmyre. Vad skolan beträffar var den här liksom på de flesta andra bruk anordnad som aftonskola. Men den gjorde man sig sällan besvär med att besöka, förrän man var i tolv-tretton-årsåldern, d.v.s. ett eller ett par år innan man skulle »läsa för prästen», berättar Carlsson. Skolan betraktades närmast som en förberedande kurs för konfirmationsundervisningen. Läraren hette Brilioth och var tillika brukets präst och själasörjare. Och han förstod oss pojkar så väl, det är det bästa Carlsson kan säga. om honom;. Kunde man blott katekesen något så när och klarade innanläsningen var allt gott. och väl. Vad som för pojkarna betydde vida mer än bokliga kunskaper, var konsten att hantera glasblåsarpipan. När pojkarna läst fram, var många av dem redan så pass yrkeskunniga, att de kunde ge sig av till andra bruk, de som hade lust att se sig om. Och det hade ju de flesta.

Sexton år gammal erhöll Carlsson anställning som uppblåsare vid Eda glasbruk i Värmland. Här stannade han emellertid endast något över ett år. År1881 flyttade han till Åfors i Småland, men här blev vistelsen ännu kortare, endast tre veckor. Den tiden kunde en god glasblåsare utan svårighet få anställning vart han kom.. Trivdes han inte på ett bruk, var det bara att ge sig av till ett annat. Från Åfors flyttade Carlsson till Kungälv, och där stannade han intill 1884, då han sökte och erhöll anställning vid Fåglavik.

                           Carl Carlsson.

Under de första åren arbetade han som benmakare i Hans Nilssons verkstad. Och när denne 1887 flyttade till Kosta, erhöll Carlsson platsen som mästare. Han kvarstod som sådan intill utgången av 1938.Glasblåsarens yrke är ett krävande yrke, det fordrar helt sin man. Liksom konstnären arbetar vidare utan att någonsin bli fullt färdig, så arbetar glasblåsaren i sin verkstad år ut och år in utan att kunna säga sig vara fullt färdig med sin konst. Ty en konst är det och konstnärliga anlag förutsätter detta yrke hos sina utövare, om de skola nå fram till mästareskapet. Det är ett svårlärt yrke men tacksamt. Ej så att förstå, att detta yrke skulle vara mer lönande i ekonomiskt avseende än andra, utan tacksamt just därför att det giver så många tillfällen till personlig utveckling.

äro de som uppnått större skicklighet inom yrket än Carlsson.
M
en, se jag fick börja i tid, säger han, och jag hade förmånen att få arbeta för goda mästare, mästare som kunde sin sak.
Och vi tillägga: Detta i för
ening med anlag och begåvning.

Av mästare, vilka Carlsson arbetat för i yngre år, erinrar han sig särskilt Georg Schmidt vid Reijmyre. Han var enastående skicklig, sträng och fordrande men aldrig orättvis. Även Uno Schmidt vid Eda har han i tacksamt minne. Båda var av tysk härkomst och kusiner med varandra. Särskilt har man tagit Carlssons skicklighet i anspråk, när det varit fråga om mera invecklade modeller och kemiskt glas.Av naturen utrustad med en sällsynt god hälsa och ett oförbränneligt gott humör, är det svårt att i den raske och hurtige mannen ana 80-åringcn. Ännu vid 74 års ålder var han i full verksamhet som mästare.

Men en är ju inte som förr, det medger han, fast en lyckats undslippa sjukdom och krämpor. Och en ska väl ha några år för sig själv, helst som en stått i och arbetat allt sedan pojkåren. Och nu räkna vi:

7 från 74 lika med 67. Det är den tid, mätt i år, som Carlsson stått i och arbetat. Enbart på Fåglavik har han arbetat i 54 år, därav som mästare i 51! I sanning en aktningsvärd prestation.

Genom flit och arbete har Carlsson skapat sig ett eget hem med tillhörande täppa. Där har han sin stora glädje i att pyssla med sina träd och blommor. Och fåglarna inte att förglömma. De liksom blommorna är föremål för hans särskilda kärlek och omvårdnad.Om Carlsson skulle man med fullt fog kunna säga: Inga ovänner men många vänner. Han äger såväl sina f. d. förmäns som arbetskamraters och övriga samhällsbors sympati..
 

Herman Aug. Brilioth var född i Dimbo i Västergötland 1847, prästvigd 1878, avlade folkskollärareexamen 1880, kyrkoherde i Västra Ed i öster. götland 1885. Herman Aug. B. är fader till biskop Briliot i Växjö.