59.JPG
Även om söndagsvisningarna lockar de flesta besökarna, är det som bilden visar många som vill se glastillverkning på vardagarna också

 

10 oktober 1970

130.000 besökare ser

glastillverkning

i Fåglavik

HERRLJUNGA: Fåglaviks glasbruk är dragplåstret i det lilla brukssamhället. När året är slut räk­nar företagsledningen med att bortemot 130.000— 150.000 besökare sett glaslillverkningen i år. Sam­hällsbildens avigsidor är här som annorstädes på landsbygden avfolkningen. Ödestugornas antal växer. Antingen har ägarna flyttat till städerna ochh tätorterna eller också lämnat till det jordiska. Men stugorna förblir inte obebodda. Det ser stadsborna och andra utsocknes till under några korta sommarmånader. Och ”invandrarna” trivs, en del så bra att de skulle vilja bli bofasta året om.

Det är en tråkig utveckling i och för sig men det är inget att göra åt. Småsamhällena tynar lite varstans. De yngre dras till städerna och lämnar de äldre kvar.I Fåglavik och dess nära om­krets finns för närvarande ett 25-tal mindre fastigheter, som verifierar utflyttningarna bland annat. Till detta kan också läggas tre nedlagda gårdar. Beträffande stugorna är så gott som samtliga bebodda  under  sommartiden. Sommartorparna svarar för berömvärda insatser. Torpen blomstrar som aldrig förr, välansade rabatter och välklippta gräsmattor omger de nyreparerade och moderniserade stugorna.
Det är värt att lägga på minnet, när man dagligen ser förfallet ute i bygderna. En herre var av den meningen att kommunerna borde inventera i de torpbestånden och på ett eller annats ätt få dem uthyrda eller avyttrade, innan de fullständigt faller ihop.Fåglavik är ett bra exempel på hur vacker samhällsbilden blir när stugorna tas om hand och blir som nya, omgärdade av prunkande trädgårdstäppor.

Vägunderhållet dröjer.
Det stora problemet är den dåliga vägen mellan Stenunga— Larv. Och inte blir den bättre. — Vi vet inte vad vi skall ta oss till, om inte en förbättring kommer till stånd, säger driftschefen Lars Jacobson vid Fåglaviks glasbruk. I nära två måna­der låg bergskilarna mot vägen borrade innan sprängningarna verkställdes. Vägen är ett riskmoment, inte tal om annat.
Vi påtalar förhållandena gång efter annan, men inget hjälper. Vi kan väl säga som så, att vi bryr oss inte om det för vi har folk ändå till våra söndagsvisningar och till vardags. Men vi tycker att när så mycket tolk ständigt är på gång borde myndigheterna vara lite mer tillmö­tesgående med tanke på riskerna.
— När över 100.000 människor årligen besöker ett industriföre­tag borde det väl också ligga i kommunens intresse att medver­ka till bättre vägförhållanden. Det är väl inte 'för mycket begärt alldenstund de tjänar på vår ser­vice, säger hr Jacobson.
Driftschef Jacobson är inte en­sam med sina tankegångar. Vem som helst har anledning att se bekymrat på situationen. Många bilister som är okända med väg­förhållandena hamnar också i periferin, dessbättre utan allvar­ligare skador. Det är emellertid ingen garanti för att fortsättning­en blir lika lyckosam. Även om underhållet i övriga sköts bra är det ofrånkomligt att vägen tidvis är gropig och ojämn. Varför inte kosta på lite oljegrus som en god början? Så småning­om hoppas vi också att kurvorna och backkrönen decimeras.
AHN.

 

Glasbruket i Fåglavik Populärt utflyktsmål   19 maj 1971

HERRLJUNGA: Det verkligt stora utflyktsmålet i våra nejder är Fåglaviks glasbruk som besöksmässigt endast överträffas av Borås Djurpark. Under våren och sommaren invaderas bruket av skolelever från när och fjärran som får en inblick i den hantverksmässiga tillverkningen. Söndagsvisningarna har också blivit populära. I runt tal besöker 100.000—120.000 personer glasbruket varje år, säger driftschef Lars Jacobson.

Fåglaviks Glasbruk har anor sedan år 1874 då hyttbygget kom till. Året efter uppfördes Bruksvillan, där cheferna och deras familjer höll till under somrarna. Med tiden uppfördes ytterligare två hyttor. Reservhyttan 1898 och Franska Hyttan 1907—1909. Den tyska hyttan visade sig emellertid vara bäst och billigast i drift. Den hyttan är fortfarande i bruk.

Fåglaviks glasbruk har specialiserat sig på armatur. Men man blåser också s.k. turistglas som är en eftertraktad vara. Glastillverkningen bedrivs på gammal hantverksmässigt sätt.

SOM FÖR HUNDRA ÅR SEDAN
Driftchef Lars Jacobson berättar att arbetet bedrivs på precis samma sätt som för hundra år sedan. Det har underlättats av automatiska formhållare och andra verktyg, men principen är densamma.
— Vi gick tidigt från standardtillverkningen och specialiserade oss på belysniimsglas. Vi arbetar med egna formgivare.För produkter med egen design finns det alltid avsättning, säger hr Jacobson.

VÄGEN BÄTTRE NU
— Tack och lov för att vägen mellan Stenunga och Fåglavik blivit bättre. Även om man skulle önska den i ännu bättre skick säger hr Jacobson med tanke pä de många besökarna vid glasbruket.Vi har ofta påtalat bekymren om de dåliga vägförhållandena och nu har det faktiskt skett en bättring. Önskvärt vore emellertid att vägen belades med asfaltgrus eller dylikt så den blev mer hållbar och dessutom dammfri.
Glasbruket ligger vackert. Grönskan välver sin skönhet kring det gamla bruket. Där finns gott om vilplatser i dess närhet. I parken som omgärdar Bruksvillan brukar trötta söndagsvandrare ta igen sig innan de sätter sig bakom ratten för att återvända hem.

AHN.