FÅGLAVIKS KAPELL 1894 – 1994.
Utgivare: Mary Anderberg.


Fåglaviks kapell tillkom 1894 genom donation avgrosshandlaren Anders Magnus Andersson från Göteborg, som var grundare och ägare till Fåglaviks Glasbruk. Han hade strax före sitt frånfälle 1891 uttalat en önskan om att en del av hans kvarlåtenskap skulle användas till något som kunde lända brukets anställda till gagn. Hans maka och barn beslöt därför att låta uppföra ett brukskapell och upplåta mark för det. Efter en del förhandlingar med domkapitlet i Skara och kyrkoråd och kyrkostämma i Hudene beslöt Skara Domkapitel 28.12.1893, att det tilltänkta kapellet i Fåglavik skulle utgöra en del av Hudene församling och stå under samma kontroll som övriga kyrkor i pastoratet vad beträffar användbarhet till andra ändamål. Antalet gudstjänster per år skulle vara 8 och två nattvardsgångar hållna av pastoratets präster.

Den 7.4.1894 togs första spadtaget och 9.9.1894 invigdes kapellet av Södra Björkes kyrkoherde J. Karlander. Ritningen var gjord av arkitekt H.J. Corneliusson i Göteborg. Kapellet är byggt i korsvirke, takbeläggningen asfaltpapp. Utvändigt var kapellet vitmålat och invändigt fernissat med röda faser på de konstruktiva delarna. Altare, predikstol och bänkar gick i ljusa färger. Koret hade tre fönster med glasrutor i olika färger. Korvalvet var försett med en dekorativt utförd text "Kommen hit I alle som arbeten och äro betungade och jag skall vederkvicka Eder: (hämtat ur Matt.ll:20). 200 personer rymdes i kapellet. Av glasbrukets ägare fick kapellet nattvardskärl, en dopskål med tillhörande: piedestal i vitt porslin (tillverkade på Rörstrand). Glasbrukets musikkår ledde psalmsången med horn musik. (Ett orgelharmonium skänktes i början av 1900-talet). Klockringning skedde då som nu för hand. Klockan hade suttit i en av hyttorna som ett slags vällingklocka.
    Genom åren har kapellet erhållit en hel del gåvor av olika slag såsom ljuskronor, lampetter, kandelabrar, kollekthåv, kollektskål med tillhörande handgjord piedestal. Dessutom har Fåglaviksbor ihågkommit kapellet med frikostiga donationer till olika ändamål.

Söndagen den 27 augusti 1944 firades kapellets 50-åriga tillvaro på ett oförglömligt sätt.

Kapellet var fyllt till sista plats och på backen utanför kunde 750 personer via högtalare ta del av högtidligheten. Ärkebiskop Erling Eidem (son till kapellets grundare, syskonen antog sin mors efternamn) assisterad av kontraktets präster höll högtidsgudstjänsten. Efteråt bjöds alla in till kyrkkaffe i brukets sliperi där omkring 1.000 personer lyssnade till tal och sång.
Åren gick. Kapellet besöktes flitigt och användes av olika kyrkliga tilldragelser. Det underhölls av glasbruket (med samma ägarsläkt som vid grundandet)

På 50-talet överläts kapellet med lös och fast egendom via domkapitlet på Kyrkan, då det ur förvaltningssynpunkt var mer tidsenligt.

Några år därefter vidtogs en omfattandeom-tillbyggnad av kapellet. En sakristia med anslutning till koret byggdes och i den ordnades bl.a. skåp för förvaring av skrudar och nattvardskärl o dyl. Vinkelrätt mot kapellets ingång uppfördes en församlingssal med egen ingång, och dessutom även förbindelse med kapellet. Nya bänkar anskaffades, orgeln fick ny rymlig placering


Golvet lades om (kapellet saknar källare), eluppvärmning installerades, ny altarring, i koret sattes mittfönstret igen och fick ge plats för en i ljusa färger hållen altartavla med motivet Jesus välsignar barnen. Ny dopfunt i 50-talets stil placerades i koret, invändigt fick kapellet ny färgsättning. Församlingssalens tillbyggnad ger plats för 40 gäster runt borden. Församlingssalen har tambur med toalettrum och ett litet kök avpassat för kaffekokning.
Fåglaviks kyrkliga Syförening bekostade såväl församlingssalens tillbyggnad som inredning och inventarier för medel som de genom åren fått in vid traditionella julauktioner och andra försäljningar. Lokalen är avsedd för syföreningssammankomst kyrkans barntimmar och kyrkorådssammanträden o. dyl.

Hösten 1955 stod det nyrenoverade om-och tillbyggda kapellet klart att tagas i bruk efter en storartad och välbesökt återinvigningsgudstjänst den 13.11.1955 ledd av domprosten Nils Karlström (då ärkebiskop )

Eidem p.g.a. sjukdom inte kunde medverka) och sju assisterande präster från bygden. Förutom en nästan 100-procentig uppslutning av samhällets invånare hade folk kommit från när och fjärran. Efteråt bjöd glasbruket på lunch i stora sliperiet.

Fredag 2 mars 1973 var biskop Helge Brattgård från Skara på visitation av Södra Björke pastorat varunder han även visiterade Fåglaviks kapell följt av besök på glasbruket med middagskaffe för de i visitationen deltagande jämte representanter för brukets ägare och anställda. Biskopen tycktes mycket uppskatta Fåglaviks kapell.

1982 avled en gammal Fåglaviksbo, som ej hade relation till bruket, men var en alltid sedd besökare i kapellet. Det visade sig, att han gjort en generös donation till kapellet, som möjliggjorde såväl yttre som inre underhållning och reparation av kapellet.

Bland förändringar, som skett på senare år kan nämnas redskaps förråd intill kapellet, en stor P-plats vid uppfarten, anläggande av grusplan framför ingången till kapellet, den har gjorts så omfattande med tanke på att den skall kunna rymma alla deltagarna vid den traditionell friluftsgudstjänsten i augusti. En god och vacker utomhusbelysning har anbragts på vägen mellan landsvägen och upp till och runt om kapellet.

1 januari 1994 var det åter biskopsvisitation av pastoratet, som denna gång företogs av biskop Lars-Göran Lönnermark från Skara, varvid även kapellet fick besök.

Givet inför 100-års jubileets högtidsgudsjänst 20.11.1994:

/Mary Anderberg/

Källor: L.Linnarsson: Hågkomster från Glasbruket
Fåglavik. Nordisk rotogravyr 1943.
Magnus Eidem: Släktregister upprättat 1909
Muntlig tradition inom släkten.
Egna upplevelser.

Tillbaka till Byggnader